Beleidsplan

Stichtingsgegevens

Stichting Lola, Fentener van Vlissingenkade 135, 3521 AA, Utrecht info@stichtinglola.nl

De stichting is opgericht voor onbepaalde tijd. De stichting is ingeschreven in het register van de Kamer van Koophandel te Utrecht

 • Kvk nummer: 70933391
 • Fiscaal nummer: 858516287
 • IBAN: NL27 SNSB 0706 0811 02

Bestuur

 • Voorzitter: mevr. E. H. Schenk
 • Secretaris: mevr. S.G.M. Magnée
 • Penningmeester: mevr. F. van Dijk

Inleiding

Stichting Lola is een nieuwe stichting, opgericht op 9 februari 2018 en gevestigd te Utrecht. Het primaire doel van de stichting is: het bevorderen van de kwaliteit van welzijn, het leefklimaat en de leefomgeving van de kinderen in het gezinshuis Niet zonder Lola.

Doelstelling

De stichting zet zich in om de ambities van de kinderen in gezinshuis Niet zonder Lola waar te maken. We willen bijdragen aan de verbetering van het welzijn en het leefklimaat van kinderen, die het doen met meer gezinnen op meer plekken. Die vaker wortel moeten schieten ten koste van groei. Groei maakt de mogelijkheden voor je toekomst. Groeien kan altijd, maar is het meest bepalend in de periode waarin je niet zelf kunt bepalen. Dat is voor deze kinderen NU, in gezinshuis Niet zonder Lola.

Visie

Ieder kind heeft recht op bescherming en het recht om bijzonder te zijn. Veiligheid versus eigenwaarde en groepsdynamiek versus autonomie; het evenwicht tussen deze aspecten bepaalt hoe een kind zichzelf ten opzichte van de wereld ziet en hiernaar handelt. Wij willen kinderen een inspirerend thuis bieden, zodat ze evenwichtig groot kunnen worden, maar bovenal eerst kind kunnen zijn.

Stichting Lola bestaat, omdat alle kinderen het nodig hebben te kunnen worden wie ze zijn. Daar hebben ze hulp van volwassenen bij nodig. Daarom moeten we ze stimuleren toch alle ambities na te jagen. Ook als die niet eenvoudig zijn. Juist als die niet eenvoudig zijn.

Ambities

Alle opbrengsten van de inzet van Stichting Lola komen ten goede aan de kinderen in het gezinshuis Niet zonder Lola, aan het bevorderen van de kwaliteit van welzijn, het leefklimaat en de leefomgeving en het waarmaken van ambities.

De ambities voor 2018 en 2019

 • bekostiging verbouwing grotere woning
 • inrichting kamers kinderen
 • bekostiging laptops ten behoeve van onderwijs op middelbare scholen
 • bekostiging fietsen ten behoeve van onderwijs op middelbare scholen
 • lancering website

Het werven van geld

Het vermogen wordt geworven middels fondsenwerving.

Het beheer van het vermogen

Stichting Lola heeft zich uitdrukkelijk niet ten doel gesteld winst te maken. Het bestuur beheert het vermogen van de Stichting en het bestuur bepaalt of geeft goedkeuring aan de besteding van de middelen. Het vermogen wordt gevormd door alle ontvangen bijdragen, subsidies, giften, legaten, erfstellingen (onder voorrecht van boedelbeschrijving), alsmede andere baten, zoals vastgelegd in de statuten. De activiteiten van de instelling dienen voor minimaal 90% het algemeen belang van de stichting.

Het bestuur en zijn handelingsbevoegdheden

De stichting wordt vertegenwoordigd door het bestuur, of door twee tezamen handelende bestuurders, zoals vastgelegd in de statuten. De bestuursleden zijn gezamenlijk bevoegd. De bestuursleden ontvangen geen beloning voor hun werkzaamheden, dit is vastgelegd in de statuten.
Het bestuur is niet bevoegd te besluiten tot het aangaan van overeenkomsten tot verkrijging, vervreemding of bezwaring van registergoederen, noch tot het aangaan _ van overeenkomsten waarbij de stichting zich als borg of hoofdelijk medeschuldenaar verbindt, zich voor een derde sterk maakt of zich tot zekerheidstelling voor een schuld van een ander verbindt. Ook dit is vastgelegd in de statuten. Alle bestuursleden voldoen aan de verwachte integriteitseisen.

De besteding van het vermogen

De besteding van gelden wordt verantwoord via bonnen en nota’s aan de stichting en aan de sponsoren. Jaarlijks legt Stichting Lola in een jaarverslag verantwoording af over de besteding van de middelen. Dit jaarverslag ligt ter inzage bij het secretariaat en wordt gepubliceerd op de website.


 • Hieronder kun je het volledige beleidsplan en het jaarverslag van de stichting inzien.