Beleidsplan 2019 - 2022

Stichtingsgegevens

Stichting Lola, Groeneweg 85, 3531 VC, Utrecht info@stichtinglola.nl

Postadres: Bijleveldstraat 29, 3521 EM, Utrecht

De stichting is ingeschreven in het register van de Kamer van Koophandel te Utrecht:

 • Kvk nummer: 70933391
 • Fiscaal nummer: 858516287
 • IBAN: NL27 SNSB 0706 0811 02

Bestuur

 • Voorzitter: mevr. E. H. Schenk
 • Secretaris: mevr. S.G.M. Magnée
 • Penningmeester: mevr. F. van Dijk

ANBI-status

Stichting Lola heeft ANBI-status.

Inleiding

Het primaire doel van de stichting is het verwerven van middelen ter bevordering van de kwaliteit van welzijn, het leefklimaat en de leefomgeving van de kinderen in het gezinshuis Niet zonder Lola.

Visie

Stichting Lola gaat uit van de visie dat alle kinderen het recht hebben te kunnen worden wie ze zijn. Daar hebben ze hulp van volwassenen bij nodig. Daarom moeten we ze stimuleren toch alle ambities na te jagen. Ook als die niet eenvoudig zijn. Juist als die niet eenvoudig zijn.

Doelstelling

Stichting Lola heeft tot doel het verwerven van middelen om de ambities van de kinderen in gezinshuis Niet zonder Lola waar te maken. Daar wonen kinderen die het doen met meer gezinnen op meer plekken. Kinderen die vaker wortel moeten schieten ten koste van groei. Groei kan altijd,maar is het meest bepalend in de periode waarin je het niet zelf kunt bepalen. Dat is voor deze kinderen NU, in het gezinshuis Niet zonder Lola. De middelen kunnen bestaan uit geld, bijdragen in natura en inzet van vrijwilligers. De middelen worden ingezet om de kwaliteit van welzijn, de leefomgeving en het leefklimaat van de kinderen te bevorderen.

Ambities

Alle opbrengsten van Stichting Lola komen ten goede aan de kinderen in het gezinshuis Niet zonder Lola, aan het bevorderen van de kwaliteit van welzijn, het leefklimaat en de leefomgeving en het waarmaken van ambities, De ambities voor 2020 – 2022 richten zich op het ontplooien vanactiviteiten binnen de volgende vier gebieden:

 • sport en recreatie
 • cultuur
 • sociale ontwikkeling en zelfstandigheid
 • educatie

Activiteiten

Stichting Lola wil in de periode 2020 – 2022 middelen verzamelen voor:

 • mogelijkheid tot sporten bij een vereniging
 • uitbreiden sport- en spelvoorzieningen bij de boot
 • bezoeken theater, musea en concerten
 • volgen van muziek- en/of dansles
 • aanbieden van kamertraining
 • bieden van een uitzet voor uit-huis-gaande kinderen
 • halen van rijbewijs
 • volgen van weerbaarheidstraining
 • maken van rootsreizen
 • opzetten van studiefondsen
 • bieden van hulp bij studiekeuze en loopbaanontwikkeling

Het werven van middelen

Het vermogen wordt geworven middels fondsenwerving en individuele giften.

Het beheer van het vermogen

Stichting Lola heeft zich uitdrukkelijk niet ten doel gesteld winst te maken. Het bestuur beheert het vermogen van de Stichting en bepaalt of geeft goedkeuring aan de besteding van de middelen. Het vermogen wordt gevormd door alle ontvangen bijdragen, subsidies, giften, legaten, erfstellingen(onder voorrecht van boedelbeschrijving), alsmede andere baten, zoals vastgelegd in de statuten. De activiteiten van de instelling dienen voor minimaal 90% het algemeen belang van de stichting.

De besteding van de middelen

Jaarlijks legt het bestuur van Stichting Lola in een jaarverslag verantwoording af over de besteding van de middelen. Dit jaarverslag ligt ter inzage bij het secretariaat en wordt gepubliceerd op de website.

Verwachte bestedingen van de stichting 2020 - 2022

202020212022

Sport en recreatie

€ 9.000

€ 8.500

€ 8.000

Cultuur & educatie

€ 6.000

€ 6.000

€ 6.000

Rootsreizen

€ 4.000

€ 9.500

€ 9.000

Sociale emotionele ontwikkeling

€ 4.000

€ 7.000

€ 8.000

totaal

€ 23.000   

€ 31.000

€ 31.000  

Financiële verantwoording

Het boekjaar van Stichting Lola valt samen met het kalenderjaar. De penningmeester bespreekt de financiële stand van zaken gedurende het boekjaar in de vergadering. Het bestuur is verplicht binnen zes maanden na afloop van het boekjaar, financiële verantwoording af te leggen. De penningmeester stelt de jaarstukken (balans en staat van baten en lasten met toelichting) samen. De stukken worden door alle bestuursleden vastgesteld en ondertekend.

Besteding van het vermogen bij opheffing van de stichting

Indien Stichting Lola wordt ontbonden komt het resterende vermogen van de stichting toe aan een door de vereffenaar(s) aan te wijzen (andere) Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI) met een soortgelijke doelstelling, zoals vastgelegd in de statuten.

Het bestuur en zijn handelingsbevoegdheden

De stichting wordt vertegenwoordigd door het bestuur, of door twee tezamen handelende bestuurders, zoals vastgelegd in de statuten. De bestuursleden zijn gezamenlijk bevoegd. De bestuursleden ontvangen geen beloning voor hun werkzaamheden, dit is vastgelegd in de statuten. Het bestuur is niet bevoegd te besluiten tot het aangaan van overeenkomsten tot verkrijging,vervreemding of bezwaring van registergoederen, noch tot het aangaan _ van overeenkomsten waarbij de stichting zich als borg of hoofdelijk medeschuldenaar verbindt, zich voor een derde sterk maakt of zich tot zekerheidstelling voor een schuld van een ander verbindt. Ook dit is vastgelegd in de statuten. Alle bestuursleden voldoen aan de verwachte integriteitseisen.