Beleidsplan

Stichtingsgegevens

Stichting Lola, Fentener van Vlissingenkade 135, 3521 AA, Utrecht info@stichtinglola.nl

Stichting Lola is opgericht op 9 februari 2018 en gevestigd te Utrecht. De stichting is opgerichtvoor onbepaalde tijd. De stichting is ingeschreven in het register van de Kamer van Koophandel te Utrecht

 • Kvk nummer: 70933391
 • Fiscaal nummer: 858516287
 • IBAN: NL27 SNSB 0706 0811 02

Bestuur

 • Voorzitter: mevr. E. H. Schenk
 • Secretaris: mevr. S.G.M. Magnée
 • Penningmeester: mevr. F. van Dijk

Doelstelling van Stichting Lola

Stichting Lola heeft tot doel het verwerven van middelen die aangewend zullen worden om deambities van de kinderen in gezinshuis Niet zonder Lola waar te maken. Daar wonen kinderen die het doen met meer gezinnen op meer plekken. Kinderen die vaker wortel moeten schieten tenkoste van groei. Groei kan altijd, maar is het meest bepalend in de periode waarin je het niet zelf kunt bepalen. Dat is voor deze kinderen NU, in het gezinshuis Niet zonder Lola.De middelen kunnen bestaan uit geld, bijdragen in natura en in inzet van vrijwilligers. Demiddelen worden ingezet om de kwaliteit van welzijn, de leefomgeving en het leefklimaat van dekinderen te bevorderen.

Visie

Stichting Lola gaat uit van de visie dat alle kinderen het recht hebben te kunnen worden wie ze zijn. Daar hebben ze hulp van volwassenen bij nodig. Daarom moeten we ze stimuleren toch alle ambities na te jagen. Ook als die niet eenvoudig zijn. Juist als die niet eenvoudig zijn.

Ambities van stichting Lola

Alle opbrengsten van de inzet van Stichting Lola komen ten goede komen aan de kinderen in het gezinshuis Niet zonder Lola, aan het bevorderen van de kwaliteit van welzijn, het leefklimaat en de leefomgeving en het waarmaken van ambities. De ambities voor 2018 en 2019 zijn het (deels)bekostigen van:

 • de verbouwing en inrichting van een grotere woning
 • de inrichting van de kinderslaapkamers
 • laptops e.d. voor onderwijs op middelbare scholen
 • fietsen voor onderwijs op middelbare scholen
 • Lancering website

Het beheer van het vermogen van Stichting Lola en de besteding ervan

Stichting Lola heeft zich uitdrukkelijk niet ten doel gesteld winst te maken. Het bestuur beheert het vermogen van de Stichting en bepaalt de besteding van de middelen. Het vermogen wordt gevormd door alle ontvangen bijdragen, subsidies, giften, legaten, erfstellingen (onder voorrecht van boedelbeschrijving), alsmede andere baten, zoals vastgelegd in de statuten. Het vermogen wordt geworven middels fondsenwerving. De bestuursleden ontvangen geen beloning voor hun werkzaamheden, dit is vastgelegd in de statuten. De stichting wordt vertegenwoordigd door het bestuur, of door twee tezamen handelende bestuurders, zoals vastgelegd in de statuten. De bestuursleden zijn gezamenlijk bevoegd, Er wordt verantwoord via bonnen en nota’s aan de stichting en aan de sponsoren. Jaarlijks legt Stichting Lola in een jaarverslag verantwoording af over de besteding van de middelen. Dit jaarverslag ligt ter inzage bij het secretariaat en wordt gepubliceerd op de website. Indien Stichting Lola wordt ontbonden komt het resterende vermogen van de stichting toe aan een door de vereffenaar(s) aan te wijzen (andere) Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI) met een soortgelijke doelstelling, zoals vastgelegd in de statuten.

Verwachte opbrengsten en kosten 2018-2019

Inkomsten

Begroting
2018

Realisatie
2018

Prognose
2019

Baten van fondsen

€ 40.000

€ 25.351

€ 35.000

Giften van particulieren

Subsidies van overheden

0

0

150

4.650 1)

0


Totaal opbrengsten

40.000

30.151

35.000


UitgavenBegroting
2018
Realisatie
2018
Prognose
2019

Verbouwing en inrichting  

38.000

21.288

35.000

Materiaal voor middelbare school

Sport- en recreatie-artikelen

Algemene kosten en bankkosten100  

1.394


6 2)

2.000

3.125

100

Totaal kosten  

38.100

22.688

40.225

1) toegekend in 2018, uitbetaling in 2019
2) incl. bijdrage van gezinshuis ter dekking van de bankkosten

Financiële verantwoording

De penningmeester bespreekt de financiële stand van zaken gedurende het boekjaar in devergadering. Het bestuur is verplicht binnen zes maanden na afloop van het boekjaar, financiëleverantwoording af te leggen. De penningmeester stelt de stukken (balans en staat van baten enlasten met toelichting) samen. De stukken worden door alle bestuursleden vastgesteld enondertekend.