Beleidsplan 2023 - 2025

Stichtingsgegevens

Stichting Lola, Groeneweg 85, 3531 VC, Utrecht info@stichtinglola.nl

Postadres: Bijleveldstraat 29, 3521 EM, Utrecht

De stichting is ingeschreven in het register van de Kamer van Koophandel te Utrecht:

 • Kvk nummer: 70933391
 • Fiscaal nummer: 858516287
 • IBAN: NL27 SNSB 0706 0811 02

Bestuur

 • Voorzitter: mevr. E. H. Schenk
 • Secretaris: mevr. S.G.M. Magnée
 • Penningmeester: mevr. F. van Dijk

ANBI-status

Stichting Lola heeft ANBI-status.

Inleiding

Het doel van de stichting is het verwerven van middelen ter bevordering van de kwaliteit van welzijn, het leefklimaat en de leefomgeving van de kinderen in het gezinshuis Niet zonder Lola.

Visie

Stichting Lola gaat uit van de visie dat alle kinderen het recht hebben te kunnen worden wie ze zijn. Daar hebben ze hulp van volwassenen bij nodig. Daarom moeten we ze stimuleren toch alle ambities na te jagen. Ook als die niet eenvoudig zijn. Juist als die niet eenvoudig zijn.

Doelstelling

Stichting Lola heeft tot doel het verwerven van middelen om de ambities van de kinderen in gezinshuis Niet zonder Lola waar te maken. Daar wonen kinderen die het doen met meer gezinnen op meer plekken. Kinderen die vaker wortel moeten schieten ten koste van groei. Groei kan altijd, maar is het meest bepalend in de periode waarin je het niet zelf kunt bepalen. Dat is voor deze kinderen NU, in het gezinshuis Niet zonder Lola. De middelen kunnen bestaan uit geld, bijdragen in natura en in inzet van vrijwilligers. De middelen worden ingezet om de kwaliteit van welzijn, de leefomgeving en het leefklimaat van de kinderen te bevorderen.

Ambities

Alle opbrengsten van Stichting Lola komen ten goede aan de kinderen in het gezinshuis Niet zonder Lola, aan het bevorderen van hun kwaliteit van welzijn, het leefklimaat en de leefomgeving. Stichting Lola heeft ANBI-status; dat wil zeggen dat minimaal 90% van de bestedingen gericht zijn op de doelstellingen.
Alle kinderen die momenteel bij het gezinshuis Niet zonder Lola horen, hebben wortels die niet alleen in Nederland liggen. Dat bepaalt mede de invulling van de plannen voor Stichting Lola. Daarnaast zijn deze kinderen allemaal bezig met hun sociale ontwikkeling en op weg naar zelfstandigheid. De stichting zoekt naar manieren om hier zoveel mogelijk bij te kunnen helpen.

Activiteiten en plannen

Stichting Lola wil in de periode 2023 – 2025 middelen verzamelen en/of bestedingen doen voor activiteiten binnen de volgende vier gebieden:

 • Sociale ontwikkeling en zelfstandigheid
   aanbieden van kamertraining
   bieden van een uitzet voor uit-huis-gaande kinderen
   volgen van weerbaarheidstraining
 • Vinden van eigen identiteit en roots/wortels
   onderzoek doen naar identiteit, onbekende familie en/of wortels,
   leren van de taal, cultuur etc. van de niet-Nederlandse familie of
   het geboorteland.
 • Vrijetijdsbesteding (sport, recreatie en cultuur)
  mogelijkheid tot sporten bij een vereniging, volgen van muziek- en/of dansles etc.
  uitbreiden sport- en spelvoorzieningen bij het gezinshuis
  begeleiden met zoeken naar zinvolle en leuke vrije tijdsbestedingen

 • Educatie
   bieden van hulp bij studiekeuze en loopbaanontwikkeling
   opzetten van studiefondsen
   hulp met het vinden van middelen ter ondersteuning van educatie.
  Denk hierbij aan laptops, software of het financieren van een opleiding of cursus.

Het werven van middelen

Het vermogen wordt geworven middels fondsenwerving en individuele giften.

Het beheer van het vermogen

Stichting Lola heeft zich uitdrukkelijk niet ten doel gesteld winst te maken. Het bestuur beheert het vermogen van de Stichting en bepaalt of geeft goedkeuring aan de besteding van de middelen. Het vermogen wordt gevormd door alle ontvangen bijdragen, subsidies, giften, legaten, erfstellingen(onder voorrecht van boedelbeschrijving), alsmede andere baten, zoals vastgelegd in de statuten. De activiteiten van de instelling dienen voor minimaal 90% het algemeen belang van de stichting.

De besteding van de middelen

Jaarlijks legt het bestuur van Stichting Lola in een jaarverslag verantwoording af over de besteding van de middelen. Dit jaarverslag ligt ter inzage bij het secretariaat en wordt gepubliceerd op de website.

Verwachte bestedingen van de stichting 2023 – 2025

2023

2024

2025

Sociale ontwikkeling en zelfstandigheid

€ 150

€ 250

€ 500

Vinden van eigen identiteit en roots/wortels

€ 150

€ 500

€ 1.000

Vrijetijdsbesteding

€ 200

€ 250

€ 250

Educatie

€ 500

€ 500

€ 250

totaal

€ 1.000   

€ 1.500

€ 2.000  

Financiële verantwoording

Het boekjaar van Stichting Lola valt samen met het kalenderjaar. De penningmeester bespreekt de financiële stand van zaken gedurende het boekjaar in de vergadering. Het bestuur is verplicht binnen zes maanden na afloop van het boekjaar, financiële verantwoording af te leggen. De penningmeester stelt de jaarstukken (balans en staat van baten en lasten met toelichting) samen. De stukken worden door alle bestuursleden vastgesteld en ondertekend.

Besteding van het vermogen bij opheffing van de stichting

Indien Stichting Lola wordt ontbonden komt het resterende vermogen van de stichting toe aan een door de vereffenaar(s) aan te wijzen (andere) Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI) met een soortgelijke doelstelling, zoals vastgelegd in de statuten.

Het bestuur en zijn handelingsbevoegdheden

De stichting wordt vertegenwoordigd door het bestuur, of door twee tezamen handelende bestuurders, zoals vastgelegd in de statuten. De bestuursleden zijn gezamenlijk bevoegd. De bestuursleden ontvangen geen beloning voor hun werkzaamheden, dit is vastgelegd in de statuten. Het bestuur is niet bevoegd te besluiten tot het aangaan van overeenkomsten tot verkrijging,vervreemding of bezwaring van registergoederen, noch tot het aangaan _ van overeenkomsten waarbij de stichting zich als borg of hoofdelijk medeschuldenaar verbindt, zich voor een derde sterk maakt of zich tot zekerheidstelling voor een schuld van een ander verbindt. Ook dit is vastgelegd in de statuten. Alle bestuursleden voldoen aan de verwachte integriteitseisen.